เจ้าหน้าที่
นายไพบูลย์  จันทะอุทัย

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู


                                      งานวิชาการ                                               งานธุรการ                               

                                                                                                  

       นางนิตยา  พากุล                      นางอังค์วรา   วิบูลย์กุล                                                  นางเอื้องฟ้า   จารึก
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ     นักวิชาการเกษตรชำนาญการ                                        เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


                                                                                         

         นางประภัสสร   สิงหันต์                นางสาวกมลวรรณ์  สมอ๊อด                                                                         นางสาวสุภาวดี   ศรีคุณ

     นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ            นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ          เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


                                                                                                       

    ว่าที่ร้อยตรีอนุรักษ์   ศรีวิเศษ                นางสาวชริตา  โทพิลา                      นางสาวศิริพร   ฤาชา                     นางนภาพร    ศรีวิเศษ

 เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน      เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน          นักวิชาการเงินและบัญชี               เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

       

       นางวิสรา   จิตเจริญ

          นักวิชาการเกษตร